Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Aktualności arrow Sprawozdanie z działalności statutowej (DS, DS-M, DS-SPUB) za rok 2017
Sprawozdanie z działalności statutowej (DS, DS-M, DS-SPUB) za rok 2017
Zgodnie z §14 ust. 1 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1443 z późn. zmian.) w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, oraz Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1462) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych, jednostka naukowa, której przyznano w roku 2017 dotację na utrzymanie potencjału badawczego (DS) lub dotację dla młodych naukowców (DS-M) albo środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (DS-SPUB), składa w systemie raport z wykorzystania tych dotacji lub środków w terminie do dnia: 31 marca 2018 r.
UWAGA: Środki finansowe niewykorzystane w roku następującym po roku, na który zostały przyznane (dotyczy dotacji przyznanej w 2016 r.), podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra do dnia 31 .01.2018 r.
 
09 stycznia 2018 r. 
 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR 
NCN  
MNiSW