Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Formularze
Formularze do pobrania:

 

Umowy z przemysłem: 

zawieranie umów z przemysłem 

 

Obliczanie kosztów ogólnych: 

metodologia obliczania kosztów ogólnych dostępna w Serwisie Informacyjnym PK (Zasady (polityka) Rachunkowości)

wyliczenie kosztów ogólnych w 2016 r.   (obowiązuje od 1-go kwietnia 2016 r.) 

wyliczenie kosztów ogólnych w 2017 r.    (obowiązuje od 1-go kwietnia 2017 r.) 

wyliczenie kosztów ogólnych w 2018 r.  (obowiązuje od 1-go kwietnia 2018 r.) 

 

DS / DS-M / DS-SPUB:

1. kalkulacja kosztów do DS   (zasady wydatkowania środków na DS)

2. kalkulacja kosztów do DS-M 

3. program (harmonogram) tematu realizowanego w ramach DS / DS-M 

4. informacja o strategicznym kierunku badawczym DS / DS-M (wykaz strategicznych kierunków badawczych)

5. zgoda na kontynuację tematu DS-M w roku następnym 

6. kalkulacja kosztów do DS-SPUB  

7. protokół zdawczo-odbiorczy

8. wniosek o przyznanie stypendium dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

9. wniosek o przyznanie finansowania badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

10. sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania badań naukowych lub prac rozwojowych z dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 

Konferencje:

1. preliminarz / sprawozdanie z konferencji             

2. Zarz. nr 34 Rektora PK z dnia 25.11.2010 - w sprawie zgłaszania i rejestrowania konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i naukowo-technicznych oraz ewidencji specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej

3. Procedura - Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na organizację konferencji

   

 

 Stypendia / urlopy /staże:

1. wniosek o przyznanie urlopu/stypendium doktorskiego dla osób, którym wszczęto przewód doktorski    

2. wzór umowy o wypłatę stypendium doktorskiego dla osób, którym wszczęto przewód doktorski       

3. wzór umowy stypendium naukowego dla uczestnika studiów doktoranckich

4. wniosek o skierowanie na staż zawodowy/naukowy

5. Procedura - Zasady finansowania stypendiów i staży naukowych oraz sposobu ich monitoringu i sprawozdawczości

 

Przewody doktorskie / Postępowania habilitacyjne:

1. wzór umowy w sprawie zwrotu kosztów wynagrodzeń (Zarządzenie nr 8 Rektora z dnia 25.02.2014 r. w sprawie zmian w zasadach obowiązujących przy wypłacaniu wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje)

2. zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

3. zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR 
NCN  
MNiSW